Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kéo; sức kéo
  electric traction
  sức kéo bằng điện
  (y học) phương pháp chữa trị bằng cách kéo
  độ bám dính mặt đường (của lốp xe)

  * Các từ tương tự:
  traction-engine, tractional