Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tractional /'trækʃənl/  

  • Tính từ
    kéo