Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traction-engine /'træk∫nendʒin/  

  • Danh từ
    xe kéo (chạy bằng hơi nước hay dầu diezen, trước đây dùng để kéo vật nặng)