Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tensional /'tenʃənl/  

  • Tính từ
    căng
    tensional force
    lực căng