Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chặt
    sự khít, sự chật, sự khan hiếm, sự khó kiếm