Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chờ đợi hồi hộp
    we waited in great suspense for the doctor's opinion
    chúng tôi hồi hộp ngồi chờ ý kiến của bác sĩ