Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectancy /ik'spektənsi/  

  • Danh từ
    sự mong đợi, sự chờ mong, sự hy vọng