Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anticipation /æn,tisi'pei∫n/  

  • Danh từ
    sự lường trước, sự tính trước, sự liệu trước, sự đoán trước
    in anticipation of bad weather they took plenty of warm clothes
    liệu trước thời tiết có thể sẽ xấu, họ đã mang theo nhiều quần áo ấm