Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indefiniteness /in'definitnis/  

  • Danh từ
    tính mập mờ, tính không rõ ràng, tính không dứt khoát
    tính không giới hạn, tính không hạn định