Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nỗi bồn chồn lo sợ, sự hốt hoảng kinh hãi
    to have the jitters
    bồn chồn lo sợ, sợ xanh mắt