Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự căng
    sự căng thẳng