Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhilaration /ig,zilə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự phấn chấn, sự hồ hởi