Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khó chịu; nỗi khó chịu