Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salmagundi /sælmə'gʌndi/  

  • Danh từ
    món ăn hổ lốn
    mớ linh tinh, mớ hỗn tạp