Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscellany /mi'seləni/  /mi'seleini/

  • Danh từ
    sự pha tạp, sự hỗn hợp
    the show was a miscellany of song and dance
    cuộc biểu diễn là một hỗn hợp hát và múa
    hợp tuyển