Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smorgasbord /'smɔ:gəsbɔ:d/  

  • Danh từ
    món ăn tự phục vụ (ở quầy ăn uống); quầy ăn uống tự phục vụ