Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conglomeration /kən,glɒmə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự kết khối, sự kết tảng
    dồn đống; đống
    a conglomeration of old rusty machinery
    một đống máy móc cũ han gỉ