Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tác phẩm (văn học, âm nhạc, nghệ thuật) phong tác (phỏng theo phong cách của một tác giả khác)
    tác phẩm (văn học, âm nhạc, nghệ thuật) cóp nhặt
    nghệ thuật phỏng tác