Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

classification /,klæsifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự phân loại
    hệ thống phân loại