Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discomfiture /dis'kʌmfit∫ə[r]/  

  • Danh từ
    sự [làm] lúng túng, sự [làm] bối rối
    an air of discomfiture
    vẻ bối rối