Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misunderstanding /,misʌndə'stændiŋ/  

 • Danh từ
  sự hiểu lầm
  clear up a misunderstanding between colleagues
  làm tiêu tan sự hiểu lầm giữa các bạn đồng nghiệp
  we had a slight misunderstanding over the time
  chúng tôi có một hiểu lầm nhỏ về thời gian

  * Các từ tương tự:
  misunderstandingly