Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perplexity /pə'pleksəti/  

 • Danh từ
  sự lúng túng, sự bối rối
  she looked at us in perplexity
  cô ta lúng túng nhìn chúng tôi
  sự phức tạp, sự rắc rối khó khăn
  a problem of such perplexity that it was impossible to solve
  một vấn đề rắc rối đến mức không thể giải quyết được