Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impenetrability /impenitrə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không thể vào được, tính không thể xuyên qua được
    tính không thể hiểu thấu; tính không thể giải quyết được