Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (electrified)
  nạp điện
  điện khí hóa
  (nghĩa bóng) kích thích vọt lên như cho giật điện
  sự tăng vọt tốc độ lên của vận động viên

  * Các từ tương tự:
  electrifyingly