Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kích thích
  cuộc triễn lãm kích thích mối quan tâm sáng tác của họa sĩ
  một hocmon kích thích quá trình rụng trứng

  * Các từ tương tự:
  stimulater