Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intoxicated /in'tɔksikeitid/  

  • Tính từ
    say
    say sưa ((nghĩa bóng))