Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vehement /'vi:əmənt/  

 • Tính từ
  mãnh liệt, kịch liệt, sôi nổi
  a vehement protest
  sự phản đối kịch liệt
  a vehement desire
  lòng ham muốn mãnh liệt

  * Các từ tương tự:
  vehemently