Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giận dữ, sôi nổi
  a heated argument
  cuộc tranh cãi sôi nổi

  * Các từ tương tự:
  heatedly