Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  nhiễm khuẩn
  các con vật làm thí nghiệm đã được cho nhiễm vi khuẩn
  một vết thương đã nhiễm khuẩn
  tiêm nhiễm
  một đầu óc tiêm nhiễm thành kiến chủng tộc
  (nghĩa bóng) làm lây lan
  tinh thần phấn khởi của nàng đã làm cho cả lớp vui lây

  * Các từ tương tự:
  infection, infectious, infectiously, infectiousness, infective, infectiveness, infectivity