Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blistering /'blistəriŋ/  

 • Tính từ
  rất lớn (nhiệt độ, tốc độ)
  the runners set off at a blistering pace
  những người chạy xuất phát với tốc độ rất lớn
  gay gắt (lời phê bình…)
  blistering scorn
  sự khinh miệt gay gắt

  * Các từ tương tự:
  blisteringly