Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweltering /'sweltəriη/  

  • Tính từ
    nóng ngột ngạt, oi bức

    * Các từ tương tự:
    swelteringly