Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ướt át; nhớp nháp
  clammy weather
  thời tiết ướt át
  a face clammy with sweat
  mặt nhớp nháp mồ hôi