Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ẩm, ẩm ướt
  humid atmosphere
  bầu không khí ẩm ướt

  * Các từ tương tự:
  humidification, humidifier, humidify, humidity, humidor