Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humidity /hju:'midəti/  

  • Danh từ
    độ ẩm