Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tropical /'trɒpikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] nhiệt đới
  tropical climate
  khí hậu nhiệt đới

  * Các từ tương tự:
  tropicalise, tropically