Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nóng rực; cháy sáng, rực sáng, sáng chói
  a blazing hot day
  một ngày nóng như thiêu như đốt
  blazing sun
  mặt trời sáng chói
  rõ ràng, rành rành, hiển nhiên
  a blazing lie
  lời nói dối rành rành
  (săn bắn) ngửi thấy rõ (hơi con thú)
  blazing scent
  hơi (con thú) còn ngửi thấy rõ

  * Các từ tương tự:
  blazingly