Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flare-up /'fleəʌp/  

  • Danh từ
    sự bùng lóe lên
    sự bộc phát (hành động, tình cảm)