Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  rực cháy
  the whole building was soon ablaze
  cả tòa nhà rực cháy ngay
  sáng rực
  the palace was ablaze with lights
  lâu đài sáng rực ánh đèn
  his face was ablaze with anger
  (nghĩa bóng) mặt anh ta bừng bừng giận dữ