Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ& phó từ
  nghĩa đen và nghĩa bóng
  cháy, bừng bừng, rực cháy
  to set something afire
  đốt cháy vật gì
  to be afire with the desire to do something
  nóng lòng muốn làm điều gì