Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    nghị lực; nhiệt tình
    sự khêu gợi tình dục; vẻ khêu gợi tình dục