Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

robustness /rəʊ'bʌstnis/  

 • Danh từ
  sự tráng kiện
  sự vững vàng
  sự thiếu tế nhị
  sự đậm; sự nồng (rượu)

  * Các từ tương tự:
  Robustness of an exchange rate regime