Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tinh, sự thính, sự nhạy bén; khiếu
    she has a real flair for languages
    cô ta có khiếu thực sự về ngôn ngữ