Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stylishness /'staili∫nis/  

  • Danh từ
    [sự có] phong cách riêng
    sự hợp thời trang