Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ for)
  khao khát, nôn nóng
  avid for news of her son
  nôn nóng mong tin con trai

  * Các từ tương tự:
  avidity, avidly