Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] háo hức, [một cách] hăm hở, [một cách] thiết tha