Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tận tụy
    a committed nurse
    một y tá tận tụy