Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetrate /'pɜ:pitreit/  

  • Động từ
    phạm (tội ác…); có tội gây ra (một vụ lừa đảo…)