Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consign /kən'sain/