Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm cho mạnh; làm cho vững; làm cho kiên cố; củng cố; kiên cường