Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innervate /'inə:veit/  

  • Ngoại động từ
    (như) innerve
    (giải phẫu) phân bố các dây thần kinh